ARBEIDSDEAL: Opleidingsplan opmaken tegen eind maart 2023

Als gevolg van de arbeidsdeal moeten sommige werkgevers vanaf 2023 verplicht een opleidingsplan opstellen. Deze verplichting is afhankelijk van het aantal personen dat men tewerkstelt. De deadline (31/03/2023) voor de indiening van dit plan nadert, dus we lichten je graag nog even toe wat je juist dient te ondernemen indien je hiervoor in aanmerking komt.

Stand van zaken

Eerder werden opleidingen op collectief niveau georganiseerd. Sinds dit jaar kennen we een individueel opleidingsrecht. Hierdoor krijgen werknemers het recht om een aantal dagen opleiding per jaar te volgen, volledig afgestemd op de noden van het bedrijf én behoeften van de werknemer. Met bijzondere aandacht voor o.a. risicogroepen, oudere werknemers en werknemers met een handicap.

De verplichting geldt enkel voor werkgevers uit de private sector met minstens 20 werknemers of meer. Het aantal opleidingsdagen hangt af van het aantal werknemers dat men tewerkstelt in de onderneming. Hieronder geven we je graag een overzicht:

Onderneming met ≥ 20 WN

 • In 2023: 4 opleidingsdagen per VTE
 • Vanaf 2024: 5 opleidingsdagen per VTE

Onderneming 10 tot 20 WN

1 opleidingsdag per VTE

Onderneming < 10 WN

Geen verplichting. Enkel aantonen dat er inspanningen gedaan worden om werknemers bij te scholen.

Het opleidingsplan

 • Het opleidingsplan is een praktisch en concreet plan. Dit plan dient de doelstellingen van het opleidingsbeleid voor de verschillende categorieën van medewerkers, teams of afdelingen te bevatten;
 • De individuele noden en behoeften van de organisatie én haar werknemers zijn steeds het vertrekpunt;
 • Aan de hand van dit plan kan je het groeipad van je werknemers opvolgen om op die manier ook de organisatiedoelstellingen te bereiken;
 • Daarnaast bevat dit plan welke formele en informele opleidingen gevolgd moeten worden.

De werknemer kan de opleiding volgen binnen zijn gewone of buiten zijn gewone werktijden. Werknemers hebben geen recht op overloon indien de opleidingen buiten de arbeidsuren vallen.

Procedure

 • Als werkgever stel je elk jaar een opleidingsplan op met een minimumtermijn van 1 jaar;
 • Dit ontwerp deelt de werkgever mee aan de OR, bij gebreke hieraan aan de vakbondsafvaardiging, en bij gebreke hieraan aan de werknemers zelf;
 • De OR of vakbondsafvaardiging brengt uiterlijk op 15/03 advies uit aan de werkgever;

Let dus op dat je het ontwerp zeker voor 15/03 kan voorleggen bij de OR, vakbondsafvaardiging of werknemers.

 • De inhoudelijke zaken van het opleidingsplan moet uiterlijk 31/03 finaal zijn;

Dit opleidingsplan kan je zowel elektronisch als op papier in de onderneming bewaren. Een kopie dient ook neergelegd te worden bij de bevoegde ambtenaar:

 • Dit gebeurt elektronisch
 • Binnen een termijn van 1 maand na de inwerkingtreding van het plan

Let wel, de neerlegging bij de ambtenaar moet wel nog bij KB vastgelegd worden. Momenteel zijn hier geen wettelijke bepalingen rond vastgelegd en dien je het plan op je onderneming te bewaren.

Wist je dat het opleidingsplan niet mee opgenomen dient te worden in het arbeidsreglement? Tenzij de sector dit oplegt!

Individuele opleidingsrekening

Een opleidingsrekening zorgt ervoor dat je het aantal gevolgde opleidingsdagen van je werknemers goed kan bijhouden. Je kan dit zowel elektronisch als op papier bijhouden.

Volgende zaken dienen wel vermeld te worden in deze opleidingsrekening:

 • Identiteit werknemer;
 • Arbeidsregime van de werknemer;
 • Het bevoegde PC;
 • Het opleidingskrediet;
 • Het aantal gevolgde en het aantal overblijvende dagen of het aantal over te dragen dagen naar volgend jaar;
 • Groeipad doorheen het jaar.

Van zodra een werknemer een opleiding heeft gevolgd, moet de werkgever (zo snel mogelijk) de opleidingsrekening updaten. Als werkgever moet je je werknemers ook inlichten over de invoering of het bestaan van de individuele opleidingsrekening.

Bovendien zal je je werknemers jaarlijks ook moeten inlichten over:

 • Het saldo van het opleidingskrediet
 • Zijn recht tot raadpleging van zijn rekening (op elk moment & op eenvoudig verzoek)
 • Zijn recht tot correctie van fouten (met akkoord van de werkgever)

Niet-opgebruikte opleidingsdagen worden overgedragen naar het volgende jaar, en mogen niet in mindering gebracht worden van het aantal opleidingsdagen van dat jaar. Ze worden hier dus bovenop geteld. Op 01/01/2029 (en elke volgende 5 jaar) wordt het saldo van de medewerker terug op 0 gebracht.

Daarnaast zijn er ook specifieke regels over wat er moet gebeuren met de niet opgenomen opleidingsdagen bij het einde van de arbeidsovereenkomst.

Heb je nog specifieke vragen en/of  nood aan een leidraad? Wij kunnen jou een eerste template bezorgen die je helemaal op maat van je onderneming kan finaliseren! Contacteer ons via [email protected]