Arbeidsdeal: transitietrajecten tijdens opzeg

Binnen de arbeidsdeal is er een bijkomende maatregel opgesteld voor ontslagen werknemers. Deze maatregel helpt ontslagen werknemers bij de overgang naar een nieuwe job.

Zo kan de werknemer tijdens zijn opzegtermijn reeds beginnen, door bemiddeling van een uitzendbureau of arbeidsbemiddelingsdienst, bij een nieuwe werkgever met de garantie om na afloop van dit traject aangeworven te worden.

De minimumduur van dit traject is nog niet bekend. Deze moet nog door een Koninklijk Besluit vastgelegd worden. De maximumduur zal vermoedelijk gelijkgesteld worden aan de te presteren opzegtermijn.

Gedurende de looptijd van dit traject blijft de huidige werkgever wel het loon uitbetalen van de werknemer. In samenspraak met de oorspronkelijke werkgever en de nieuwe werkgever, waar de ontslagen werknemer tijdens zijn opzegtermijn tewerkgesteld is, kunnen er afspraken vastgelegd worden omtrent een (gedeeltelijke) terugbetaling van de arbeidskost. Hierbij heeft de werknemer recht op het gebruikelijke loon dat hij/ zij zal ontvangen voor de functie bij de nieuwe werkgever. Indien het loon voor de functie bij de nieuwe werkgever lager is dan het loon bij de oorspronkelijke werkgever, dient wel het hogere loon gedurende het traject betaald te worden.

Beide partijen (nieuwe werkgever en werknemer) hebben tijdens dit traject de mogelijkheid om vervroegd de tewerkstelling te beëindigen of om een nieuwe arbeidsovereenkomst te sluiten.

  • Indien de werknemer het traject wenst te beëindigen, wordt de opzeg berekend aan de hand van de anciënniteit vanaf het begin van het traject;
  • Indien de werkgever het traject beëindigd, kan de werknemer met onmiddellijke ingang een einde maken aan het traject.

 

Waar kan de werknemer op rekenen?

  • Wanneer het transitietraject volledig is afgelopen, is de nieuwe werkgever verplicht om over te gaan tot aanwerving. De nieuwe werkgever zal een voorstel doen om een arbeidsovereenkomst van onbepaalde duur af te sluiten. Als de werkgever geen aanbod doet, zal de werknemer recht hebben op een vergoeding;
  • In het geval dat de nieuwe werkgever een einde wil stellen aan de arbeidsovereenkomst (onbepaalde duur), zal de duur van het transitietraject meetellen voor het bepalen van de opzeggingstermijn;
  • De anciënniteit die de werknemer bij de oorspronkelijke werkgever heeft verworven, telt volledig mee voor het bepalen van eventuele loopbaanonderbreking, tijdskrediet en thematisch verlof.

 

Opgelet! Deze maatregel moet wel nog wettelijk bevestigd worden.