Disclaimer & Privacybeleid

Talent 4 People BVBA
Genebroekstraat 82
3581 Beverlo
GSM: 0497 25 53 57
Ondernemingsnummer: BE 0842.859.922

 

Talent4People Group BVBA neemt uw privacy en uw rechten bij de gegevensverwerking ernstig. Talent4People Group BVBA hecht er grote waarde aan dat de verwerking van uw persoonsgegevens plaatsvindt op een wijze die in overeenstemming is met de toepasselijke wet- en regelgeving.

 

Met deze tekst wil Talent4People Group BVBA:

– aangeven wie de verantwoordelijke is voor de verwerking van uw gegevens;
– een overzicht geven van de persoonsgegevens die verwerkt worden en u meedelen waarvoor ze worden gebruikt en hoe lang ze worden bewaard;
– verduidelijken met wie deze gegevens worden gedeeld;
– u informeren over de cookies die er worden gebruikt;
– uitleggen welke rechten u heeft.

1. De verantwoordelijke voor de verwerking

De verantwoordelijke voor de verwerking van uw gegevens is Talent4People Group BVBA met maatschappelijke zetel gevestigd te 3581 Beverlo, Genebroekstraat 82 en met ondernemingsnummer 0649.725.301.

2. Een overzicht van de gegevens die verwerkt worden

Talent4People Group BVBA verzamelt gegevens over u als u zich registreert bij Talent4People, als u haar website bezoekt of als u beroep doet op haar diensten.

Het gaat over de gegevens die u aan Talent4People Group BVBA meedeelt op het contactformulier, zoals uw naam, telefoonnummer en e-mailadres, maar ook over gegevens met betrekking tot de diensten waarvan u gebruikt maakt. Talent4People Group BVBA verzamelt ook gegevens wanneer u vrijwillig enquêtes invult, feedback geeft of aan wedstrijden deelneemt.

3. Hoe en waarom verwerkt Talent4People Group BVBA uw gegevens?

Talent4People verzamelt en gebruikt de gegevens en informatie die op u betrekking heeft nooit zonder een wettelijke basis. Een wettelijke basis kan uw toestemming zijn. Soms zal Talent4People Group BVBA uw uitdrukkelijke toestemming vragen. In andere gevallen kan Talent4People uw toestemming afleiden uit uw acties en uw gedrag (bv. surfen op de website van Talent4People, het invullen van een formulier, het gebruiken van een dienst). Een andere wettelijke basis is er wanneer het verwerken van uw gegevens nodig zijn voor de uitvoering van een overeenkomst of het nakomen van een verplichting door Talent4People Group BVBA. Het kan ook zijn dat de gegevens noodzakelijk zijn voor de behartiging van het gerechtvaardigd belang van Talent4People. In dat geval zal Talent4People steeds afwegen of uw eigen belang of uw fundamentele rechten niet zwaarder doorwegen.

Talent4People Group BVBA verwerkt uw gegevens enkel om de door u gevraagde informatie, diensten of publicaties te verstrekken en/of te leveren, maar ook om haar activiteiten te beheren, haar website te beheren en te verbeteren of om statistische analyses over haar diensten te genereren.

Uw gegevens worden ook verwerkt om u te informeren over activiteiten en aanbiedingen van Talent4People Group BVBA. Deze informatie kan geselecteerd worden op basis van een analyse van uw profiel.

In elk geval verwerkt Talent4People Group BVBA alleen die persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor de voornoemde doeleinden.

4. Met wie worden uw gegevens gedeeld?

Talent4People Group BVBA deelt uw persoonsgegevens in principe met niemand buiten haar onderneming.

Talent4People Group BVBA kan uw persoonsgegevens echter wel delen met een aantal derden, zoals de postdiensten, data-verwerkingsleveranciers, een reclame- en marketingbureau, etc. Wij zijn genoodzaakt om uw gegevens aan deze derden over te maken, opdat deze in onze naam diensten kunnen verlenen.

Voor zover u daarvoor toestemming geeft, kan Talent4People Group BVBA uw gegevens ook doorgeven aan derden die u informatie willen sturen over de producten die zij verkopen en/of de diensten die zij verlenen.

In bepaalde omstandigheden is Talent4People Group BVBA verplicht om uw gegevens aan derden door te geven. Dit is het geval wanneer dit wordt voorgeschreven door de wet- of regelgeving, in het kader van een gerechtelijke procedure of wanneer een overheidsinstantie Talent4People hierom verzoekt.

Soms is Talent4People genoodzaakt om uw gegevens door te geven aan derden, wanneer zij oordeelt dat dit wenselijk is in het kader van een onderzoek naar illegale activiteiten en om enige vorm van schade te voorkomen.

Als alle of een deel van de activiteiten van Talent4People Group BVBA worden verkocht of overgedragen, behoudt Talent4People Group BVBA zich het recht voor om ook uw persoonsgegevens over te dragen. In dat geval zal Talent4People Group BVBA de nodige inspanningen leveren om u hiervan in kennis te stellen en ervoor zorgen dat degene die uw gegevens verkrijgt, deze ook gebruikt in overeenstemming met deze privacy clausule. In dit geval dient u zich voor verdere vragen te richten tot de verkrijger van de persoonsgegevens.

5. Worden uw gegevens doorgegeven aan het buitenland?

Het is mogelijk dat Talent4People Group BVBA uw gegevens dient over te dragen naar een server in het buitenland of aan derden waarop wij beroep doen om uw gegevens te verwerken. Dit is noodzakelijk om de overeenkomst tussen Talent4People en uzelf uit te voeren. Vanzelfsprekend gebeurt dit overeenkomstig hetgeen wordt opgenomen in deze privacy verklaring en de toepasselijke wet- en regelgeving.

6. Welke rechten heeft u?

U kan steeds uw gegevens inkijken en ze laten corrigeren. U kunt uw gegevens ook laten verwijderen en u kan zich verzetten tegen de verwerking ervan. Hiertoe kan u contact opnemen met Talent4People Group BVBA op het volgende adres of e-mailadres: [email protected].

De verwijdering kan echter tot gevolg hebben dat u geen gebruik meer kunt maken van (een deel van) onze diensten.

U kan zich daarnaast op elk moment verzetten tegen de verwerking van uw gegevens voor doeleinden van direct marketing. Ook hiervoor kan u contact opnemen met Talent4People Group BVBA via de voormelde contactgegevens.

7. Welke cookies worden er gebruikt?

De website van Talent4People Group BVBA gebruikt cookies. Een cookie is een bestand dat de server naar uw browser stuurt en dat nadien op uw eigen computer wordt bewaard. Cookies worden enkel gebruikt voor de uitvoering of vergemakkelijking van de uitvoering van een door u gevraagde dienst. De meeste cookies werken alleen voor de duur van een enkele sessie of bezoek.

Sommige cookies – functionele cookies – zijn noodzakelijk om de website goed te doen functioneren en kan u niet weigeren als u de website van Talent4People wil bezoeken. Andere cookies – analysecookies – worden gebruikt voor analytische doeleinden van het websiteverkeer. Die kan u wel weigeren indien u dit wenst. Indien u het gebruik van cookies uitschakelt in uw browser, kan Talent4People u geen correcte werking van de website garanderen.

 

De cookies die Talent4People gebruikt, zijn de volgende:

 

Cookie

Verwerker

Doel

_ga

Google

Deze analytische cookie wordt ingesteld door Google Analytics. We gebruiken Google Analytics om het gedrag van bezoekers van de website te analyseren. Zo kunnen we onze website blijven verbeteren. Statistieken over de website worden gedurende 26 maanden bewaard. Deze cookie blijft 24 maanden bewaard.

_gid

Google

Deze third party cookie wordt gebruikt door Google Analytics om het aantal paginabezoeken bij te houden. Statistieken over de website worden gedurende 26 maanden bewaard. Deze cookie blijft 24 uur bewaard.

Act,  c-user, datr, dpr, fr,  m_pixel_ratio, pl, presence, sb, wd, xs

Facebook

We gebruiken deze Targeting cookies om te analyseren wie onze website geliked heeft via Facebook. Facebook kan deze informatie gebruiken om onze advertenties op haar platform te tonen. Deze informatie wordt gebruikt om meetservices en doeladvertenties op te zetten.

8. De beveiliging van uw gegevens?

Talent4People zorgt ervoor dat uw gegevens beveiligd worden door gebruik te maken van voldoende en gepaste veiligheidsmaatregelen, zowel op technisch, op fysiek als op administratief vlak en dit tegen toevallige, onwettige of ongeoorloofde vormen van vernietiging, verlies, wijziging, onthulling of gebruik.

9. Wijzigingen in deze Privacyverklaring

Deze Privacyverklaring wordt op regelmatige basis bijgewerkt om op die manier ten allen tijde de verwerking van uw gegevens op correcte wijze weer te geven.

U wordt hierover niet voorafgaand geïnformeerd. Bovenaan deze verklaring vindt u de datum van de laatste bijwerking.

10. Intellectuele eigendomsrechten

De inhoud van deze website, met inbegrip van de merken, logo’s, tekeningen, data, product- of bedrijfsnamen, teksten, beelden e.d. zijn beschermd door intellectuele rechten en behoren toe aan Talent4People BVBA of rechthoudende derden.

11. Beperking van aansprakelijkheid

De informatie op de website is van algemene aard. De informatie is niet aangepast aan persoonlijke of specifieke omstandigheden, en kan dus niet als een persoonlijk, professioneel of juridisch advies aan de gebruiker worden beschouwd. Indien je specifiek of persoonlijk advies nodig hebt, kan je hiertoe steeds het secretariaat van Talent 4 People aanspreken.

Talent 4 People levert grote inspanningen opdat de ter beschikking gestelde informatie volledig, juist, nauwkeurig en bijgewerkt is. Ondanks deze inspanningen kunnen onjuistheden zich voordoen in de ter beschikking gestelde informatie. Indien de verstrekte informatie onjuistheden zou bevatten of indien bepaalde informatie op of via de site onbeschikbaar zou zijn, zal Talent  4 People de grootst mogelijke inspanning leveren om dit zo snel mogelijk recht te zetten.
Talent 4 People kan evenwel niet aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die onstaat uit het gebruik van de informatie op deze site.
Indien je onjuistheden zou vaststellen in de informatie die via de site ter beschikking wordt gesteld, kan je Talent 4 People contacteren.

De inhoud van de website (links inbegrepen) kan te allen tijde zonder aankondiging of kennisgeving aangepast, gewijzigd of aangevuld worden. Talent 4 People geeft geen garanties voor de goede werking van de website en kan op geen enkele wijze aansprakelijk gehouden worden voor een slechte werking of tijdelijke (on)beschikbaarheid van de website of voor enige vorm van schade, rechtstreekse of onrechtstreekse, die zou voortvloeien uit de toegang tot of het gebruik van de website.
Talent 4 People kan in geen geval tegenover wie dan ook, op directe of indirecte, bijzondere of andere wijze aansprakelijk worden gesteld voor schade te wijten aan het gebruik van deze site of van een andere, inzonderheid als gevolg van links of hyperlinks, met inbegrip, zonder beperking, van alle verliezen, werkonderbrekingen, beschadiging van programma’s of andere gegevens op het computersysteem, van apparatuur, programmatuur of andere van de gebruiker.

De website kan hyperlinks bevatten naar websites of pagina’s van derden of van haar partners, of daar onrechtstreeks naar verwijzen. Het plaatsen van links naar deze websites of pagina’s impliceert op geen enkele wijze een impliciete goedkeuring van de inhoud ervan.
Talent 4 People verklaart uitdrukkelijk dat zij geen zeggenschap heeft over de inhoud of over andere kenmerken van deze websites en kan in geen geval aansprakelijk gehouden worden voor de inhoud of de kenmerken ervan of voor enige andere vorm van schade door het gebruik ervan.

12. Toepasselijk recht en bevoegde rechtbanken

Het Belgisch recht is van toepassing op deze website. In geval van een geschil zijn enkel de rechtbanken van het arrondissement Antwerpen, afdeling Hasselt bevoegd.