Algemene Voorwaarden

Artikel 1

Enkel deze voorwaarden beheersen de contractuele relatie tussen Talent4People BVBA (hierna Talent4People) en de opdrachtgever, die bij opdrachtverstrekking erkent deze te aanvaarden. Zo er uitdrukkelijk schriftelijk de voorkeur gegeven wordt aan een afwijking van deze voorwaarden of aan een bijzondere overeenkomst, blijven deze voorwaarden minstens op aanvullende wijze gelden.

Artikel 2

2.1. Offertes worden gemaakt onder alle voorbehoud en zijn zonder verplichting vanwege Talent4People. Offertes gelden steeds enkel voor de in de offerte vermelde tijd, in principe 30 dagen na opmaak. Bestellingen, overeenkomsten of andere afspraken zijn slechts geldig indien zij schriftelijk door een bevoegd mandataris van Talent4People zijn bevestigd. Enkel de zaakvoerders van Talent4People zijn bevoegd om Talent4People te verbinden. Uit offertes of prijsopgaven uit het verleden kunnen geen rechten ontleend worden voor toekomstige opdrachten.
2.2. Degene die een opdracht plaatst bij Talent4People namens de opdrachtgever verbindt zich solidair met de rechtspersoon in wiens naam hij handelt.
2.3. Elke annulering van een opdracht door de opdrachtgever dient schriftelijk te gebeuren. Zij is slechts geldig mits uitdrukkelijke aanvaarding door Talent4People. In geval van aanvaarding van de annulering is de opdrachtgever, naast de vergoeding van de reeds geleverde prestaties, een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd van 25% van de prijs van de bestelling of de aanneming, tenzij Talent4People een hogere schade aantoont.
2.4. Tussen partijen wordt overeengekomen dat, in afwijking van het Burgerlijk Wetboek, de opdrachtgever bij aanneming van werken (diensten) geen recht heeft de overeenkomst eenzijdig te beëindigen.

Artikel 3

3.1. Talent4People verbindt er zich toe de vereiste zorg te besteden aan de uitvoering van de aan haar toevertrouwde opdrachten en is enkel belast met een inspanningsverbintenis. De leverings- en/of uitvoeringstermijnen worden enkel bij wijze van inlichting verstrekt en zijn derhalve niet bindend voor Talent4People, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen werd tussen partijen. Vertraging in de levering en/of uitvoering kan evenwel nooit aanleiding geven tot het betalen van een boete of schadevergoeding, tot ontbinding van de overeenkomst of tot weigering om het product in ontvangst te nemen.
3.2. De opdrachtgever bezorgt Talent4People in elk stadium van de uitvoering van de overeenkomst, tijdig alle gegevens die noodzakelijk geacht worden voor het uitvoeren van de overeenkomst. Bij laattijdigheid vanwege de opdrachtgever kan Talent4People niet verantwoordelijk gesteld worden voor administratieve boetes, bijslagen en intresten die kunnen voortspruiten uit laattijdige mededelingen en aangiften. Indien de nodige gegevens niet tijdig aan Talent4People worden verstrekt, heeft Talent4People bovendien het recht om de uitvoering van de opdracht op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten aan de opdrachtgever te factureren.
3.3. Behoudens afwijkend schriftelijk beding is Talent4People niet belast met het onderzoek naar de echtheid en de volledigheid van de documenten die haar door de opdrachtgever ter beschikking worden gesteld.
3.4. Deelleveringen en/of –uitvoeringen zijn toegelaten. Talent4People behoudt zich het recht voor deze deelleveringen en/of –uitvoeringen te factureren naarmate de werkzaamheden vorderen.

Artikel 4

4.1. De overeenkomst is gesloten aan de op de offerte vermelde prijzen en de daarin voorziene betalingswijze, behoudens anders overeengekomen en behoudens in geval van onderling overeengekomen afwijkingen van de oorspronkelijke offerte die bevestigd werden door Talent4People. De prijs is echter verhoogbaar indien tussen de periode van het aangaan van de overeenkomst en de datum van levering van de diensten, de lonen of andere bestanddelen die de prijs kunnen beïnvloeden (o.a. fiscale tarieven, sociale lasten, e.d.) een stijging ondergaan.
4.2. Alle prijzen zijn exclusief BTW en andere kosten (verzekering e.d.), tenzij expliciet anders wordt voorzien. De BTW is ten laste van de opdrachtgever.

Artikel 5

5.1. De facturen van Talent4People zijn, behoudens andersluidende schriftelijke bedingen, contant betaalbaar op de maatschappelijke zetel.
5.2. Elke factuur, waarvan het bedrag niet of niet volledig op de vervaldag is vereffend, wordt van rechtswege vermeerderd met een forfaitaire en niet verminderbare schadevergoeding, gelijk aan 10 % van het verschuldigde bedrag, met een minimum van € 100,00, zonder dat een ingebrekestelling nodig is. Bovendien is van rechtswege een verwijlinterest verschuldigd gelijk aan de wettelijke intrestvoet overeenkomstig de Wet van 2 augustus 2002 tot bestrijding van de betalingsachterstand inzake handelstransacties, zonder dat hiertoe een voorafgaande ingebrekestelling nodig is. Elke begonnen maand wordt hierbij als een volledige maand beschouwd. Gedeeltelijke betalingen zullen eerst worden aangewend ter dekking van kosten, intresten en schadevergoedingen om daarna in mindering te worden gebracht van de hoofdsaldi.
5.3. In geval van niet-naleving van de overeengekomen betalingsvoorwaarden worden alle openstaande facturen en/of schulden onmiddellijk opeisbaar en heeft Talent4People het recht om, zonder enige ingebrekestelling of gerechtelijke tussenkomst, de verdere leveringen en/of prestaties op te schorten ofwel de overeenkomst als ontbonden te beschouwen onverminderd haar aanspraak tot schadeloosstelling.
5.4. Onverminderd hetgeen bepaald is in artikel 7, dient de opdrachtgever in geval van betwisting de facturen van Talent4People door middel van een aangetekende brief te protesteren, binnen de 8 kalenderdagen na de ontvangst van de facturen, en dit op straffe van verval.

Artikel 6

6.1. Indien Talent4People een opdracht niet kan uitvoeren wegens overmacht, waaronder begrepen wordt ongevallen, oorlog, stakingen, lock-outs, opstanden, vertragingen bij leveranciers, gebrek aan vervoermateriaal, enz., heeft Talent4People het recht om aan de overeenkomst een einde te stellen zonder enige verdere schadeloosstelling aan de opdrachtgever.
6.2. Indien Talent4People bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen, is Talent4People gerechtigd het reeds uitgevoerde werk afzonderlijk te factureren en is de opdrachtgever gehouden deze factuur te voldoen, als betrof het een afzonderlijke overeenkomst.

Artikel 7

7.1. Alle klachten in verband met de geleverde diensten moeten, indien de gebreken zichtbaar zijn, op straffe van verval gemeld worden binnen 8 kalenderdagen na de definitieve oplevering ervan door middel van een aangetekend schrijven. Onzichtbare gebreken dienen op straffe van verval gemeld te worden binnen de 8 kalenderdagen na de ontdekking ervan, eveneens door middel van een aangetekende brief, op straffe van verval.
7.2. In geval er zich gebreken voordoen en deze tijdig worden gemeld, heeft Talent4People de keuze om de gebreken te herstellen conform de bestelbon dan wel hiervoor een schadevergoeding te betalen.
7.3. De schadevergoeding waartoe Talent4People op basis van deze overeenkomst aansprakelijk kan zijn, wat ook de oorzaak, de aard of het voorwerp van de vordering is, zal maximaal 20 % van de gefactureerde sommen bedragen. In geval de opdrachtgever aanspraak meent te kunnen maken op een dergelijke vergoeding dient hij de gebreken en zijn schade op tegensprekelijke wijze te bewijzen. Het is hem niet toegelaten betaling van openstaande facturen in te houden of uit te stellen.
7.4. Talent4People zal niet aansprakelijk kunnen gesteld worden voor gevolgschade en/of enigerlei onrechtstreekse schade, met inbegrip van gebruiks – en winstderving.

Artikel 8

8.1. De opdrachtgever wordt pas eigenaar van of krijgt het gebruiksrecht op de geleverde diensten vanaf het moment dat hij aan al zijn verplichtingen ten aanzien van Talent4People heeft voldaan.
8.2. De voor of na de totstandkoming van de overeenkomst aan de opdrachtgever ter hand gestelde documenten zijn auteursrechtelijk beschermd en blijven eigendom van Talent4People. Zij mogen zonder toestemming van deze laatste niet door de opdrachtgever worden gebruikt, gekopieerd, vermenigvuldigd, doorgegeven aan of ter kennis gebracht van derden. Eventuele software en de broncode zijn eveneens auteursrechtelijk beschermd en blijven eigendom van Talent4People. Zij mogen zonder toestemming van deze laatste niet door de opdrachtgever worden gekopieerd of doorgegeven.
8.3. Talent4People is te allen tijde gerechtigd om voor promotiedoeleinden als referentie te verwijzen naar de geleverde diensten en/of producten met vermelding van de identiteitsgegevens van de opdrachtgever, tenzij nadrukkelijk anders is overeengekomen.

Artikel 9

9.1. Deze algemene verkoopsvoorwaarden doen geen enkele afbreuk aan de uitoefening door Talent4People van alle andere haar toekomende wettelijke of contractuele rechten.
9.2. Het is de opdrachtgever verboden om zijn rechten en verplichtingen onder de met Talent4People afgesloten samenwerking over te dragen zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Talent4People. Elke ongeoorloofde overdracht zal van rechtswege nietig zijn.
9.3. Een eventueel in gebreke blijven van Talent4People om de uitvoering te eisen van de bepalingen van deze algemene verkoopsvoorwaarden, zal geen afstand van of verzaking aan de toepassing van deze of enigerlei andere bepaling kunnen impliceren.
9.4. De ongeldigheid van één of meerdere bepalingen van deze algemene verkoopsvoorwaarden doet geen afbreuk aan de toepassing van de andere bepalingen.

Artikel 10

10.1. In de relatie tussen Talent4People en de opdrachtgever is enkel het Belgische recht van toepassing. Elk geschil zal door Talent4People worden voorgelegd aan een bemiddelende instantie naar keuze, dan wel aan de rechtbanken van het arrondissement Antwerpen, afdeling Hasselt onverminderd het recht voor Talent4People om gerechtelijke stappen te ondernemen voor de rechtbanken van het rechtsgebied van de opdrachtgever.
10.2. Alle kosten in verband met de invordering langs gerechtelijke weg, inclusief honoraria, zullen ten laste komen van de opdrachtgever.