Wettelijke vakantiedagen op overschot? Dit moet je weten!

Het einde van het jaar is in zicht. Hoe zit het dan met niet opgenomen wettelijke vakantiedagen?

Vakantie een recht of een plicht?

De werkgever mag niet afwijken van de wet en is verplicht aan zijn werknemers jaarlijkse vakantie toe te kennen, zelfs als de werknemer hier niet om zou vragen. Deze wet is van dwingend recht en van openbare orde. Dit houdt in dat de werkgever er niet van mag afwijken ten nadele van zijn werknemer.

Bovendien is het voor de werknemer zelf ook verboden om afstand te nemen van zijn/haar vakantiedagen waarop deze wettelijk gezien recht heeft. Als werkgever kan  (moet!) je hierop toezien en toekomstige problemen voorkomen door hem schriftelijk in kennis te stellen omtrent de opname van de vakantiedagen voor het einde van het jaar.

Basisregel

Vakantiedagen zijn niet overdraagbaar naar het volgend jaar, ook niet bij onderling akkoord tussen werknemer en werkgever. Dit is ten strengste verboden. Vakantiedagen moeten opgenomen worden binnen de 12 maanden na het vakantiedienstjaar, dus voor 31/12 van het vakantiejaar 2021.

Uitzondering

Het is mogelijk dat een werknemer omwille van overmacht of schorsing van de arbeidsovereenkomst (ziekte, ongeval, moederschapsrust,…) niet de mogelijkheid heeft om de wettelijke vakantiedagen op te nemen. Bijgevolg verliest hij blijvend het recht op deze vakantiedagen. Dit door het feit dat vakantiedagen niet overgedragen kunnen worden naar het volgend jaar (supra).

  • Arbeider: een arbeider die omwille van overmacht of schorsing van de arbeidsovereenkomst zijn vakantiedagen niet kan opnemen, moet zijn vakantiegeld niet terugbetalen. Dit is reeds verworven. De niet opgenomen dagen worden gedekt door de vakantiecheque die de arbeider al heeft ontvangen.

 

  • Bediende: een bediende die omwille van overmacht en/of schorsing van de arbeidsovereenkomst zijn vakantiedagen niet kan opnemen,  verliest het recht op deze verlofdagen. Maar krijgt het vakantiegeld dat betrekking heeft op de niet opgenomen dagen uiterlijk 31/12 van het vakantiejaar (bv. 2021) uitbetaald.

Indien de werknemer er echter voor kiest om de prestaties verder te zetten en géén gebruik te maken van zijn vakantierechten (buiten overmacht en/of schorsingen), verliest hij definitief het recht op het vakantiegeld.

Ter herinnering: het is voor de werknemer verboden om afstand te nemen van zijn/haar vakantiedagen (supra).

Wat bij ADV-dagen en extralegale verlofdagen?

Voor deze twee ‘types’ verlofdagen dien je de regels te respecteren die onderling werden overeengekomen.

In beginsel gelden voor de dagen van arbeidsduurvermindering dezelfde principes als wettelijke vakantiedagen. Deze dagen dienen namelijk ook voor het einde van het jaar opgenomen te worden. Zodoende kan men de gemiddelde wekelijkse arbeidsduur respecteren.

Bij de opname van extralegale verlofdagen, zal je je moeten baseren op de reglementaire bepalingen op het ondernemingsniveau.

 

Indien je meer informatie wenst neem dan zeker contact op met onze HR experten!

[email protected]