UPDATE: DE REGELS OVER DE JAARLIJKSE VAKANTIEDAGEN WORDEN GEWIJZIGD VANAF 2024!

Update: de nieuwe vakantiewetgeving is officieel gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad!

In een vorige blog (lees hier) hebben we jullie reeds op de hoogte gebracht dat een werknemer per 01/01/2024 zijn vakantiedagen zal kunnen overdragen naar een latere datum, indien de vakantieperiode samenvalt met een bepaalde schorsingsgrond (bv. moederschapsrust of ziekte).

Daarnaast legt deze nieuwe wet ook richtlijnen vast inzake de arbeidsongeschiktheid tijdens een lopende vakantieperiode vanaf 2024.

WAT ZIJN DEZE NIEUWE VERPLICHTINGEN VOOR DE WERKNEMER VANAF 1/01/2024?

Een werknemer die arbeidsongeschikt wordt tijdens de vakantieperiode en zijn verlofdagen onmiddellijk & aansluitend wenst op te nemen na het einde van de periode van arbeidsongeschiktheid, dient zijn werkgever op de hoogte te brengen over dit verzoek. Dit dient te gebeuren op het moment dat hij het ziekte-attest aflevert aan de werkgever. De opname van deze vakantiedagen zal dus in onderling akkoord vastgelegd worden.

Blijkt op het einde van het jaar dat de werknemer in de onmogelijkheid verkeerde om de vakantiedagen (voortvloeiend uit de schorsing), nog tijdens het vakantiejaar op te nemen? Dan zal de werkgever verplicht worden om desbetreffende vakantiedagen over te dragen. Op die manier krijgt de werknemer de mogelijkheid om deze vakantiedagen binnen de 24 maanden volgend op dat vakantiejaar op te nemen.

De overdracht geldt enkel voor die vakantiedagen die niet opgenomen konden worden door een bepaalde schorsingsgrond zoals bepaald in de wet. In alle andere gevallen (bv. eigen keuze om geen vakantie te nemen) blijven de oorspronkelijke regels van kracht: geen overdracht van vakantie mogelijk + opname tijdens het vakantiejaar.

De werkgever dient wel de resterende vakantierechten op 31/12 van het vakantiejaar uit te betalen aan de werknemer. Zodoende hebben zij ook de mogelijkheid om de vakantiedagen bij een andere werkgever op te nemen (binnen de periode van 24 maanden).

ZIEKTEATTEST

Het ziekte-attest dient afgeleverd te worden binnen de 2 werkdagen te rekenen vanaf de start van arbeidsongeschiktheid. Tenzij het arbeidsreglement of CAO een andere regeling voorziet.

De vrijstelling om tot 3x/ kalenderjaar geen ziekte-attest voor te leggen is NIET van toepassing in dit geval.

Dit ziekteattest dient volgende zaken te vermelden:

  • Arbeidsongeschiktheid van de werknemer;
  • Vermoedelijke duur van de ongeschiktheid;
  • En of de werknemer zich al dan niet mag verplaatsen.

Er wordt geen sanctie voorzien indien het attest onvolledig is. Een onvolledig attest zal dus ook een bewijs vormen van de arbeidsongeschiktheid.

VERBLIJFPLAATS

Bovendien zal de werknemer de werkgever ook onmiddellijk op de hoogte moeten brengen indien zijn verblijfplaats op dat ogenblik verschilt met dat van zijn domicilie of doorgegeven verblijfplaats. De werkgever behoudt namelijk het recht om een controlearts in te schakelen.

Indien de werknemer zich niet bevindt op het gebruikelijke adres tijdens de controle & zijn verblijfadres dus niet opgegeven heeft, kan het recht op gewaarborgd loon verloren gaan.

ARBEIDSREGLEMENT

De formaliteiten die de werknemer dient na te leven in het geval een schorsing samenvalt met een lopende vakantieperiode, dient vermeld te worden in het arbeidsreglement.

Tip: het arbeidsreglement hoeft hiervoor niet opnieuw geregistreerd te worden bij de inspectie en/of kenbaar gemaakt te worden bij het personeel.

Inwerkingtreding nieuwe vakantiewetgeving: 1 januari 2024.

Heb jij hulp nodig bij het aanpassen van je arbeidsreglement? Zoals steeds kan je beroep doen op onze HR-experten. Zij helpen je graag verder. Je kan hen contacteren via [email protected] of via 0497/25 53 57