Loonnorm 2023-2024

De loonnorm is de maximale marge voor de loonontwikkeling. Deze wordt tweejaarlijks vastgelegd en legt daarmee ook meteen vast hoeveel de loonkost mag stijgen.

Het percentage voor 2023 – 2024 wordt vastgelegd op 0,00%. Dat wil dus zeggen dat de gemiddelde loonkost per werknemer gedurende 2 jaar onbelemmerd moet blijven.

De wet voorziet wel dat indexeringen en baremieke verhogingen mogelijk blijven, net zoals aanpassingen in het loon vanwege functiewijzigingen of normale promoveringen.

Toepassingsgebied

Loonnormwetgeving is van toepassing op alle werkgevers en werknemers uit de privésector. Dus alle werkgevers en werknemers onderworpen aan de wet van 5 december 1968 betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités.

Belang van de loonnorm

Het doel van de Loonnormwet is het creëren van een gezonde concurrentie met onze buurlanden en het op peil houden van de werkgelegenheid in ons land.

Wat telt mee?

Alles binnen de loonkost van de werkgever telt mee voor de berekening van de loonontwikkeling. Het uitgangspunt is dat men kijkt naar de gehele loonkost van de werkgever (≠ per werknemer). We sommen de onderdelen voor je op:

 • Alle brutolonen;
 • Alle verloning in natura (van smartphones tot bedrijfswagens);
 • Alle voordelen (cheques: maaltijdcheques, ecocheques…);
 • Aanvullende ziekte-uitkering;
 • Aanvullende gezinsbijslag.

 

Uitzonderingen op de loonnorm (deze lijst is exemplatief)
 • De éénmalige koopkrachtpremie tot 500 EUR of tot 750 EUR bij uitzonderlijk hoge winsten;
 • Niet-recurrente resultaatsgebonden bonussen;
 • Winstpremies;
 • De verhogingen van de loonmassa die voortvloeien uit de toename van het aantal personeelsleden in voltijdse equivalenten;
 • De eenmalige innovatiepremies bedoeld in de wet van 3 juli 2005 houdende diverse bepalingen betreffende het sociaal overleg;
 • De bijdragen gestort in het kader van de pensioenstelsels die voldoen aan de voorwaarden bedoeld in titel II, hoofdstuk II, afdeling II, van de wet van 28 april 2003 betreffende de aanvullende pensioenen en het belastingstelsel van die pensioenen en van sommige aanvullende voordelen inzake sociale zekerheid;
 • Consumptiecheque;
 • Kostenvergoedingen;

 

Sanctie ingeval niet-naleving

De werkgever dient de loonnorm steeds te respecteren en kan niet zonder beperking een individueel loonbeleid voeren.

Indien de werkgever deze regels niet naleeft, riskeert de werkgever boetes. Deze bedraagt tussen de 250 – 5000 EUR. De geldboete wordt vermenigvuldigd met het aantal betrokken werknemers, met een max. van 100 werknemers.

 

Heb jij nog een specifieke vraag? Aarzel dan niet om contact op te nemen met onze HR-experten via [email protected] !