Winstpremie

Wist je dat bedrijven dit jaar bijna evenveel winstpremies toekennen als vóór de coronapandemie?

Steeds meer bedrijven kiezen ervoor om de winstpremie toe te kennen aan hun medewerkers. Dit is dan ook een innovatieve manier om je werknemers te belonen in de vorm van een extra collectief voordeel. Bovendien is dit een fiscaal interessante manier om zo je werknemers gemotiveerd te houden.

Wat?

De winstpremie is een bonusoptie voor vennootschappen. Het is een collectief voordeel dat (bij winst) toegekend kan worden. Indien de werkgever ervoor kiest om de premie uit te geven, heeft elke werknemer hier dus recht op. Je kan de bonus niet aan 1 iemand of enkele werknemers toekennen. Het is wel mogelijk om bepaalde voorwaarden op te leggen, zoals bijvoorbeeld een anciënniteitsvoorwaarde van max. 1.

Belangrijk om te weten is ook dat deze premie uitsluitend bestemd is voor de werknemers, niet voor bedrijfsleiders.

Hoe?                                                                                                                                                                                                                                

De werkgever is verplicht om al de werknemers schriftelijk op de hoogte te brengen van de toekenning ervan. Praktisch wordt de toekenning ervan in een specifiek document vastgelegd en ondertekend door beide partijen (werkgever & werknemer).

Tevens voorziet de wetgever twee opties bij het uitkeren van deze winstpremie, beide opties kennen ook een verschil in de invoeringsprocedure.

  • Identieke winstpremie: De identieke winstpremie kan op basis van twee methodes berekend worden. De werkgever kan ervoor kiezen om een vast bedrag toe te kennen dat je als werkgever zelf bepaalt. Alsook kan de werkgever ervoor opteren om een gelijk percentage te nemen op het brutoloon van de werknemers. De identieke winstpremie dient goedgekeurd te worden door de (buiten)gewone algemene vergadering, met gewone meerderheid van de stemmen.
  • Gecategoriseerde winstpremie: De werkgever kan ook kiezen om de winstpremie toe te kennen aan de hand van een verdeelsleutel. Deze verdeelsleutel kan gebaseerd zijn op verschillende objectieve criteria zoals anciënniteit (max. 1j), functie, … . De invoering van de gecategoriseerde winstpremie moet wel volgens strikte procedures worden ingevoerd.

Let wel op, het totale bedrag van de premie mag maximaal 30% van de totale loonmassa bedragen.

Voordelen?

Het bedrag van de premie is onderworpen aan de vennootschapsbelasting, vzw’s kunnen deze premie dus niet uitkeren.

Ook heeft de werkgever als voordeel dat er geen patronale bijdragen geleverd moeten worden bovenop deze premie. Voor de werknemer is deze premie onderworpen aan een inhouding van de solidariteitsbijdrage (13.07%) en aan belasting (7%).

Dus als je een bruto winstpremie van € 1000 uitkeert aan de werknemers, zal de werknemersbijdrage €130.70 bedragen. Dan blijft er nog een totaal van €869.30 over waar nog een belasting van 7% op betaald moet worden (€ 60.85). De netto winstpremie bestaat dus uit een totaalbedrag van €808.45.

De werkgever is enkel de vennootschapsbelasting van 29% verschuldigd.

Werkgevers kunnen na afsluiting van het boekjaar telkens de keuze maken om al dan niet een winstpremie toe te kennen (op basis van de resultaten van het vorige jaar want er moet uiteraard wel voldoende winst zijn ?). Er is dus geen enkele verplichting om de toekenning te herhalen.

 

Maak jij al gebruik van de winstpremie of wil je dit graag invoeren? Laat het ons weten via [email protected] !