Wijziging verrekenregels: enkel vakantiegeld bedienden vanaf 1 januari 2024!

Wanneer bedienden de onderneming verlaten, krijgen zij ‘vertrekvakantiegeld’ uitbetaald van de werkgever. Dit vertrekvakantiegeld bestaat enerzijds uit op de (nog) niet opgenomen vakantierechten uit het jaar van uitdiensttreding en anderzijds uit de vakantierechten die zijn opgebouwd voor het jaar volgend op het jaar van uitdiensttreding. Even verduidelijken aan de hand van een voorbeeld:

Voorbeeld: Selina heeft tijdens het vakantiedienstjaar voltijds (38u) gewerkt bij werkgever ‘X’ van 1/01/2022 t.e.m. 31/12/2022. In 2023 (vakantiejaar) heeft zij recht op 4 weken of 20 dagen verlof. Echter verlaat zij de onderneming op 1/09/2023. Op het moment van uitdiensttreding heeft Selina nog recht op 10 niet-opgenomen vakantiedagen.

Selina zal dus op het moment van uitdiensttreding vertrekvakantiegeld uitbetaald krijgen, dat betrekking enerzijds betrekking heeft op de 10 niet-opgenomen vakantiedagen (enkel vakantiegeld). Anderzijds heeft zij tijdens haar tewerkstelling bij werkgever ‘X’ van de periode 1/01/2023 t.e.m. 31/08/2023 nog vakantierechten opgebouwd voor 2024. Ook dit zal Selina uitbetaald krijgen onder de vorm van vertrekvakantiegeld zodat deze dagen later opgenomen kunnen worden bij de toekomstige werkgever.

De bedragen van het vertrekvakantiegeld zijn telkens raadpleegbaar op het vakantieattest dat de werknemer ontvangt na de uitdiensttreding. Dit vakantieattest dient de werknemer dan ook af te geven aan de nieuwe werkgever zodat de (al dan niet resterende) vakantierechten verder opgenomen kunnen worden.

De werkgever die het vakantieattest ontvangt, dient het enkelvakantiegeld (én eventueel dubbelvakantiegeld) éénmalig te verrekenen in de maand waarin de nieuwe werknemer de hoofdvakantie opneemt. Indien de hoofdvakantie reeds opgenomen werd, gebeurt de verrekening meestal in de maand van indiensttreding. Door deze verrekening ontvangt de werknemer echter vaak weinig tot géén loon…

De éénmalige verrekening van het enkel vertrekvakantiegeld is hierdoor in strijd met de Loonbeschermingswet. Gelukkig heeft de Nationale Arbeidsraad wél een oplossing gevonden om te voorkomen dat werknemers weinig tot géén loon ontvangen! 😊

Regels verrekening enkel vakantiegeld vanaf 1/01/2024 

Vanaf januari 2024 zal het enkel vakantiegeld op 2 manieren verrekend kunnen worden om dus te voorkomen dat dit in één keer gebeurd.

  • Optie 1: het enkel vakantiegeld wordt verrekend per opgenomen vakantiedag.
  • Optie 2: het enkel vakantiegeld verrekenen in 2 fases.

 

Fase 1 – Op moment van opname zal 90% van het bruto dagloon verrekend worden.

Op het moment dat je bediende vakantiedagen opneemt, zal de werkgever deze dagen uitbetalen met een aftrek van 90% van het bruto dagloon voor de maand waarin de bediende zijn vakantiedagen opneemt. Zodoende wordt elke opgenomen vakantiedag betaald aan 10% van het dagloon.

Zo zal een éénmalige verrekening niet nodig zijn, maar is het echt afhankelijk van het aantal verlofdagen dat men wenst op te nemen. Zodoende kan de verrekening verspreid worden over verschillende maanden.

Fase 2 – Afrekening in december of in de maand van uitdiensttreding.

Het overschot van de nog te verrekenen vakantiegelden (of eindverrekening) zal doorgaans in december plaatsvinden of in de maand van uitdiensttreding.

Welke informatieplicht heb je als werkgever?

Als werkgever heb je de verantwoordelijkheid om je werknemers bij de indiensttreding in te lichten over deze nieuwe regels van verrekening. Dit kan zowel mondeling als schriftelijk.

Verder heeft de werkgever daarnaast nog enkele belangrijke informatieplichten:

  • Vermelding nieuwe regels van de verrekening op het vakantieattest van de bedienden (aangeleverd door T4P);
  • Heeft jouw werknemer een vraag over de verrekening? Dan moet je jouw werknemer de nodige uitleg hierover kunnen bezorgen (via mail of brief);
  • Als werkgever zal je bovendien ook jouw nieuwe werknemer moeten informeren in december (of wanneer de werknemer uitdienst gaat) inzake de toegepaste eindafrekening.
Zal de verrekening van het dubbel vakantiegeld ook wijzigen?

Neen, voor alle duidelijkheid, deze regels zijn enkel van toepassing op het enkel vakantiegeld. Het dubbel vakantiegeld dient dus nog steeds in één keer verrekend te worden.

Is deze regeling van toepassing op arbeiders?

Neen, deze regeling is enkel van toepassing op de bedienden. Voor de arbeiders zal er per januari 2024 niets wijzigen. Het vakantiegeld bij arbeiders wordt berekend & uitbetaald door de vakantiekassen.

Heb jij nog een specifieke vraag inzake de verrekening van het vakantiegeld? Laat het ons gerust weten via [email protected] !