Het Vlaams opleidingsverlof : de spelregels

Vanaf september 2019 spreken we niet meer van “educatief verlof”, maar van het “Vlaams opleidingsverlof”. Niet alleen de naam is anders, ook de spelregels zijn geüpdatet. Hieronder doen we het nodige hierover voor jou uit de doeken. 

Wat is het?

Het principe van het Vlaams opleidingsverlof (VOV) is net hetzelfde als dat van het “oude” educatief verlof:  Werknemers mogen afwezig zijn van het werk om een opleiding te volgen, terwijl hun loon wordt doorbetaald. Het dient dus eigenlijk als steun voor werknemers die studeren en werken willen combineren.

Als werkgever hoef je de uren die de werknemer afwezig is, gelukkig niet zo maar volledig ten laste te nemen. De overheid voorziet in de compensatie van een forfaitair bedrag hiervoor.

Heeft je werknemer er recht op?

Tewerkstellingspercentage

Een werknemer heeft er enkel recht op als hij/zij minstens 50% tewerkgesteld is (in september 2019) in de privésector in het Vlaamse gewest.

Opgelet: Gaat het om een werknemer met een vast deeltijds rooster ter waarde van 50%? Dan is er enkel recht op verlof voor de uren van de lessen die effectief ook samenvallen met zijn/haar werkrooster.

Welke opleiding?

De werknemer krijgt opleidingsverlof als hij/zij:

 1. een loopbaangerichte opleiding volgt = een opleiding die aangeraden wordt in het persoonlijk ontwikkelingsplan tijdens het volgen van loopbaanbegeleiding.
 2. examens moet afleggen bij de Vlaamse examencommissie.
 3. examens moet afleggen bij de Vlaamse gemeenschap om eerder verworden competenties te erkennen. Hier leg je dus eigenlijk examens af om een “ervaringsbewijs” te krijgen.
 4. een arbeidsmarktgerichte opleiding volgt die registreert is in de “opleidingsdatabank Vlaamse opleidingsincentives”. (https://www.vlaanderen.be/opleidingsdatabank)

 

Opgelet: Als de werknemer VOV wil gebruiken, dan moet hij/zij dat ook duidelijk melden bij de opleidingsverstrekker! Die moet hem/haar immers een attest van inschrijving bezorgen en dat attest moet de werknemer dan aan de werkgever bezorgen. Dit attest moet ten laatste op 31 oktober van het lopende schooljaar binnen zijn. (Ofwel 15 dagen na inschrijving of verandering van werkgever.)

Andere voorwaarden werknemer

De werknemer is verplicht om de opleiding nauwgezet te volgen. Dat wil zeggen dat hij/zij:

 • niet meer dan 10% van de lessen ongewettigd afwezig mag zijn.
 • moet deelnemen aan een eindbeoordeling (als die voorzien is in de opleiding).

Hoeveel uren VOV?

In principe is het zo dat:

 • een voltijdse werknemer 125 uur per schooljaar krijgt
 • een deeltijdse werknemer 125 uur vermenigvuldigd met het tewerkstellingspercentage krijgt

 

Op de website van de overheid staat een handige simulator die werknemers/werkgevers helpt om uit te zoeken hoeveel uur VOV de werknemer zou krijgen: https://www.vlaanderen.be/vlaamse-opleidingsincentives/berekenen-en-plannen-aantal-uren-vlaams-opleidingsverlof

Goedkeuring werkgever nodig?

Ja, eigenlijk moet de werkgever altijd zijn goedkeuring geven.

Hier zijn echter wel wat uitzonderingen op en die zijn hieronder terug te vinden:

Grootte onderneming Wanneer mag de werkgever zich verzetten? Aantal werknemers dat Vlaams opleidingsverlof moet krijgen
Minder dan 20 werknemers Meer dan 10% van het totale aantal werknemers is gelijktijdig afwezig door VOV. Minstens 1 werknemer
20 tot 50 werknemers Meer dan 10% van het totale aantal werknemers binnen dezelfde functie is gelijktijdig afwezig door VOV. Minstens 1 werknemer per functie
Meer dan 50 werknemers Meer dan 10% van het totale aantal werknemers binnen dezelfde functie is gelijktijdig afwezig door VOV. Minstens 1 werknemer per functie + ondernemingsraad moet vooraf bepalen wat onder “dezelfde functie” wordt verstaan

Opgelet: Met “gelijktijdig afwezig” bedoelen we hier dat de periodes van afwezigheid zich niet van elkaar afwisselen.

Terugbetaling VOV werkgever

Hoeveel bedraagt de terugbetaling?

De wetgever maakt een onderscheid tussen opleidingen met verplicht aanwezigheid en opleidingen zonder verplichte aanwezigheid:

 1. Opleidingen met verplichte aanwezigheid: elk kwartaal wordt het aantal aanwezige uren, de opgenomen uren opleidingsverlof en het recht op Vlaams opleidingsverlof vergeleken. Zodra er minstens 32 uren aanwezigheid door de opleidingsverstrekker geattesteerd zijn en er door de werkgever minstens evenveel opleidingsverlof werd ingegeven (in DmfA), worden de aanwezige uren aan de werkgever uitbetaald aan een forfaitair bedrag van € 21,30 per uur.
 2. Voor de opleidingen zonder verplichte aanwezigheid: de werknemer moet deelnemen aan de eindbeoordeling om zijn Vlaams opleidingsverlof te valideren. Als er wordt deelgenomen aan het examen kan er voor elk rechtmatig opgenomen uur € 21,30 worden uitbetaald.

Hoe terugbetaling krijgen?

Om de terugbetaling te krijgen, zijn er twee dingen die de werkgever moet doen:

 1. Er moet een algemene terugbetaling aangevraagd worden via het WSE- loket. Dit moet ten laatste 3 maanden na de start van de opleiding gebeurd zijn. (https://authenticatie.vlaanderen.be/stb/html/ssologin)
 2. De werkgever moet duidelijk doorgeven aan het sociaal secretariaat wanneer de werknemer educatief verlof nam en hoelang hij/zij dit nam. Op die manier geeft het sociaal secretariaat dit dan door aan de overheid en kan deze de geldigheidsvereisten van het VOV voor de werknemer controleren.

 

Voor allebei de stappen, is er een mini handleiding op de website van de overheid terug te vinden: https://www.vlaanderen.be/als-werkgever-een-terugbetaling-aanvragen-0/indienen-terugbetalingsaanvraag

 

Mocht je nog met vragen rond zit thema zitten, geef ons dan gerust een seintje. Onze experten binnen Talent4People helpen je graag verder!